POLÍTICA DE PRIVACITAT
_______

Dades del propietari del lloc web:

 

RAÓ SOCIAL   TECHFORCE S.L.U.

NIF   B62821152

DOMINI   https://www.techforce.eu

ADREÇA POSTAL     C/ Roger de Llúria, 44  6º 4ª, 08009 Barcelona

ADREÇA ELECTRÒNICA   contact@techforce.eu

TELÈFON  +34 937 969 930

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Techforce S.L.U. amb NIF B62821152 i domicili social situat a Roger de Llúria, 44  6è 4a, 08009 Barcelona , i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

 

TRACTAMENTS REALITZATS

 

INSTAL·LACIÓ DE COOKIES

Finalitat: Gestió i instal·lació de les cookies.

Termini de conservació: Mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Tipologia de Dades : Dades bàsiques: Adreça electrònica, Adreça IP

 

GESTIÓ USUARIS WEB

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades de l’usuari.

Termini de conservació: Mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.

Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Tipología de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica.

 

COMPLIMIENT NORMATIU

Finalitat: Gestionar i tramitar les obligacions i els deures derivats del compliment de la normativa aplicable a l’organització.

Termini de conservació: Les còpies dels documents s’han de conservar fins que transcorrin les accions de reclamació d’una possible responsabilitat.

Base legítima: Compliment d’una llei.

Tipología de Dades: Només dades identificatives.

Comunicacions: Les seves dades seran cedides, si escau, a organismes i/o administracions públiques amb competència en la matèria per donar compliment a les obligacions establertes a la legislació aplicable. A més, se li informa que la base legal per a la divulgació és el compliment de les obligacions previstes a la legislació aplicable.

 

Drets dels interessats

Techforce S.L.U. informa als Usuaris que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 
  • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les vostres dades i, en aquest cas, les dades personals tractades concretes i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).

  • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Pel que fa a la pàgina web, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

  • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.

  • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).etc.).

  • Dret a la Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o l’execució d’un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

  • Dret d’oposició: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l’interès legítim o l’interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.

  • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d’un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera semblant.

  • Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el seu consentiment, té dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les indicacions següents:

  1. Presentació d’un escrit a l’adreça Roger de Llúria, 44  6è 4a, 08009 Barcelona (a l’atenció de David Esteban) o bé per correu electrònic a per correu electrònic a contact@techforce.eu

  2. L’escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/ada) que sol·licite l’exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:

o   S’haurà d’identificar fefaentment i, en el cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se li sol·licitarà que esmeni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar, etc.)

o   La sol·licitud pot realitzar-la el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats a la normativa en matèria de protecció de dades personals).

o   Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/es que es pretén/n exercir). Si no feu referència a un tractament concret se us facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un tractament en concret, només la informació d’aquest. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.

o   Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.

o   Documents acreditatius de la sol·licitud que feu, si són necessaris.

o   La persona sol·licitant ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.  

Techforce S.L.U. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que en garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.

techforce_logo_01

Roger de Llúria, 44 6º 4ª
E-08009 Barcelona (Spain)
Phone +34 937 969 933
Mobile +34 629 577 146

Email: contact@techforce.eu
Web: www.techforce.eu

Avís Legal  |  Política de Privacitat  |   Política de Cookies  |  Política de Privacitat Xarxes Socials

© 2021 Techforce S.L.U. All rights reserved.