AVÍS LEGAL
_______

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Techforce S.L.U. informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, Techforce S.L.U. informa de les dades següents:

 

RAÓ SOCIAL  TECHFORCE S.L.U.

NIF   B62821152

DOMINI   https://www.techforce.eu

ADREÇA POSTAL    C/ Roger de Llúria, 44  6º 4ª, 08009 Barcelona

ADREÇA ELECTRÓNICA  contact@techforce.eu

TELÈFON  +34 937 969 930

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web de Techforce S.L.U. confereix la condició d’usuari.

El lloc web de Techforce S.L.U. proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  1. La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis proposats per Techforce S.L.U. per a l’accés a certs continguts o servei oferts pel web.

  2. L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Techforce S.L.U. contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

Techforce S.L.U. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, en cas de tenir-ne, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.

S’entendrà que Techforce S.L.U. té el coneixement efectiu a què fa referència el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que se n’impossibiliti l’accés, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i Techforce S.L.U. conegués la corresponent resolució, sens perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que Techforce S.L.U. apliqui en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que es puguin establir.

Techforce S.L.U. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Techforce S.L.U. no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

Techforce S.L.U. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix, o a les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Indicació de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats a la pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que l’IVA no s’incorpori al preu, s’indicarà de manera expressa i es permetrà a l’usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria, incloent-hi, si escau, l’import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l’oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

CERTIFICAT SSL (Capa de sockets segurs)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre Techforce S.L.U. i l’usuari.

Techforce S.L.U. disposa de certificat de seguretat SSL per poder fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per garantir les connexions segures. Aquestes es realitzen mitjançant claus preestablertes, codificant i descodificant tota la informació enviada fins a tancar la connexió.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Si l’usuari vol presentar una reclamació, haureu de contactar mitjançant el correu electrònic contact@techforce.eu  Així mateix, Techforce S.L.U. disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

Techforce S.L.U. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del vostre lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. Techforce S.L.U. té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l’enllaç següent:: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

techforce_logo_01

Roger de Llúria, 44 6º 4ª
E-08009 Barcelona (Spain)
Phone +34 937 969 933
Mobile +34 629 577 146

Email: contact@techforce.eu
Web: www.techforce.eu

Avís Legal  |  Política de Privacitat  |   Política de Cookies  |  Política de Privacitat Xarxes Socials

© 2021 Techforce S.L.U. All rights reserved.